В хотел „Павел баня” се предлагат  отлични условия за пълноценна рехабилитация и отдих, на достъпни цени. В хотела работят високо квалифицирани специалисти, в областта на балнеологията и физиотерапията. Предлага се здравословна храна и пълноценно обслужване.

  • гр. Павел баня,
  • ул. “Освобождение” № 1
  • тел.: 0700 18 101                   
  • E-mail: propbrezerv@bgholiday.com
  • Лична карта
  •  Резервация
  • Удостоверение от ТП на НОИ /2бр./
  • Медицинско направление от лекар – образец 119 /2бр./
  • Медицински документи за заболяването /рентгенови снимки, епикризи, ЛАК/
  • Решение от ТЕЛК / ако има такова 

В Териториално поделение (ТП) на НОИ се представят следните документи:

1. Медицинско направление.

Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация, която се отразява в медицинско  направление (Бл. МЗ № 119á98)

Медицинското направление се издава от лекуващия лекар в два екземпляра и в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и съответните медицински изследвания.

Медицинското направление трябва да е издадено не по – рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване при съответния изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация.

2. Документ за самоличност.

3. Документ по образец,  удостоверяващ осигурителните права на лицето (Приложение № 1)*.

4. Лична амбулаторна карта и/или медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

Лицата трябва да представят цялата медицинска документация, която доказва наличието на заболяването, отразено в медицинското направление като показано за вторична профилактика и рехабилитация.

5. Eкспертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

6. Разпореждане за приемане на злополуката за трудова – за лицата, претърпели трудова злополука.

7. Експертно решениеза признаване на професионална болест – за лицата с професионална болест.

1. За потвърждаване на резервация се заплаща аванс в размер на 50 % от доплащането за 10 дневния престой по Програмата.

2. Заплатеният аванс се приспада от цената за престоя в хотела.

3. Издадена бланка резервация по Програмата е НЕВАЛИДНА при незаплатен аванс в срок до 5 работни дни от датата на получаване.

4. Сумата по аванса подлежи на пълно възстановяване при анулация 20 и повече дни преди датата на настаняване

5. При анулация в срок по-кратък от 20 (двадесет) дни и повече от 10 (десет) дни преди датата на настаняването се възстановява 50 % от заплатения аванс.

6. Заплатеният аванс не подлежи на връщане при анулация в срок по-кратък от 10 дни преди датата на настаняване.

7. При невъзможност за постъпване по Програмата поради констатирани от наша страна противопоказания, както и при предоставяне на документ за настъпило форсмажорно обстоятелство или обстоятелство от съществено значение за клиента, за което той предостави доказателства, заплатеният аванс се възстановява.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Освобождаване на стаите в деня на напускане на хотела – до 10.00ч.

Регистрация на нови гости за деня – след 07.30 часа.

Медицински преглед, назначаване на процедурите, определяне на смяна за хранене – след 08.00 часа. Настаняване в хотелски стаи – след 14.00 часа /при възможност по – рано/. 

НОИ осигурява парична помощ за профилактика и рехабилитация еднократно в една календарна година за 10 дни престой.

ЦЕНИ за доплащане на самостоятелна стая и апартамент от пребиваващите правоимащи лица по програма НОИ – 2023 г. в БХ „Павел баня“ са в размер на:

САМОСТОЯТЕЛНО ПОЛЗВАНЕ НА СТАЯ

ПОЛЗВАНЕ НА АПАРТАМЕНТ

За 1 лице

390,00 лв. /доплащане/ + 390,00 лв. /НОИ

780,00 лв. /Общо/

За 1 лице

390,00 лв.+ 300,00 лв. = 690,00 лв. /доплащане/ 

+ 390,00 лв. = /НОИ/

1080,00 лв. /Общо

За 2 лице

780 лв.+ 600,00 лв. = 1380,00 лв. /доплащане за двама/

  + 2 х 390,00 лв. = 780,00 лв. /НОИ за двама/

2160,00 лв. /Общо/

Забележка: При ползване на апартамент от 3 или 4 лица, от всяко лице се заплаща само стойността на пакета по Програмата на НОИ за 1 лице.

Деца от 3.1 до 15.99 годишна възраст, заплащат нощувка по цени рецепция.

Share
error: Защитено съдържание.